За нас

Членство:

Встъпителна вноска и членски внос

Чл.20. Новоприетите членове се задължават да внесат еднократно встъпителна вноска, както следва:

За годината, в която са приети, новите членове не дължат годишен членски внос.

Чл.21.(1) Членовете на Фондацията се задължават да плащат годишен членски внос, както следва: